Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Airsoft
Adventure / Belgian Event Experience VZW (Hierna te noemen “B.E.E.”) een opdrachtgever, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B.E.E. voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2. Offertes
Al onze offertes zijn altijd 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn
inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Een offerte staat niet gelijk aan een reservering.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

B.E.E. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft B.E.E. het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. B.E.E. is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook, doordat B.E.E. is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie
Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer van het betreffende arrangement
schriftelijk te worden gemeld aan B.E.E.. Indien een klacht gegrond is, zal B.E.E. er alles in het
werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.
Artikel 5. Betaling en voorschot

 1. 1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum( of anders indien


aangegeven), op een door B.E.E. aan te geven wijze. Na het verstrijken van 14 dagen na de
factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement
of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van B.E.E. en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens B.E.E. onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de
opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur. In geval dat B.E.E. goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen, dan is B.E.E. om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te
verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van B.E.E.
daartoe.

 1. 2 Indien wij uw voorschot niet ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen gaan wij ervan uit dat


uw evenement niet doorgaat en zal uw optie geannuleerd worden.
Indien u een boeking op korte termijn heeft gemaakt en het evenement binnen de 10 dagen plaats
vindt willen we u vragen om het voorschot binnen de 48 uur over te maken ofwel even contact
met ons op te nemen. Mocht er onverwacht iets tussen zijn gekomen kunt u altijd vragen om de
optie te verlengen maar dan willen we wel vragen om ons tijdig te mailen binnen de 5 werkdagen.
Op de dag zelf wordt het voorschot in mindering gebracht op het totaal te betalen bedrag.


Artikel 6. Kortingen/aanbiedingen
Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen
komen te vervallen, als blijkt dat er minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven.
B.E.E. zal dan de reguliere prijs hanteren.
Artikel 7. Gebreke in verplichtingen

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn


verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8. Vernieling, verlies, beschadiging 

Het terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden.
Indien dit toch gebeurt, dient u B.E.E. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of
verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de
veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit,
die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de
speler verhaald.

Artikel 9. Reservering
Reserveringen kunnen maximaal 4 weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden
geannuleerd.
Een evenement verplaatsten kan kosteloos tot maximum 2 weken voor het evenement of tenzij
anders en schriftelijk afgesproken.
Vindt de annulering plaats binnen de vastgestelde termijn van twee weken, dan wordt er 50% van
het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het evenement brengen wij het
volledige totaalbedrag in rekening. Indien er catering mee is gereserveerd, brengen wij deze ten
alle tijden in rekening.
Artikel 10. Deelnemers Privé Event
Tijdens een evenement laten wij slechts 2 afvallers toe per groep mits het minimum aantal
deelnemers bereikt wordt.
Mocht u tijdig weten dat er minder spelers dan gepland aanwezig zouden zijn, gelieve ons dit
minimum 7 dagen op voorhand te laten weten zonder meerkost.
Minimum aantal deelnemers met huurkit voor een privé evenement:
Fort Knox: 14 Personen
Nuketown: 10 Personen
Nuketown na 16u: 8 Personen
Artikel 11. Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige B.E.E.
medewerkers in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop
van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te
worden. Tijdens het evenement is het niet toegestaan om het terrein te verlaten!
Artikel 12.Drank en spijzen
Het meenemen van eten en drinken op een B.E.E. event is niet toegestaan. De organisatie
voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep of een snacks aan te schaffen tegen
marktconforme prijzen.
Artikel 13. Strafbare feiten
Indien er tijdens een event van B.E.E. een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier
aangifte van te doen bij de politie
Artikel 14. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan
ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het
evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of voor het
spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door B.E.E. geweigerd worden op grond of op vermoeden
van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door B.E.E. in een dergelijke staat
wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te
kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht.
Artikel 15. Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u
om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en het magazijn
gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uitgepakt worden binnen de
safe-zone!


Artikel 16. Echte wapens/alarm pistool
Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te
hebben tijdens het event. Imitatiemessen zijn toegestaan, mits deze niet scherp zijn.
Artikel 17. Algemene handelingen Airsoft
Uw replica’s dienen pas in de desbetreffende ruimtes van B.E.E. gebruiksklaar gemaakt te
worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parking tot aan de safetyzone vervoerd te worden in
een wapentas of wapenkoffer, conform B.E.E. reglement. Ook is het niet toegestaan in volledige
camouflage kleding aan te komen. Enkel een camouflage broek, met voor de rest “burger” kleding
is toegestaan.
Artikel 18. Extreme Ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische
groepering zijn niet toegelaten tot de events van B.E.E.. Indien u hier meer over wilt weten kunt u
mailen met ons op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
Indien B.E.E. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De
aansprakelijkheid van B.E.E. is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. B.E.E. is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 20. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop B.E.E. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B.E.E. niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van B.E.E. opgeschort.
Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door B.E.E. niet mogelijk
is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien B.E.E. bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 21. Geschilbeslechting
Ter zake van geschillen over met B.E.E. gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de
vestigingsplaats van B.E.E. bevoegde rechter bevoegd te beslissen.
Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen B.E.E. en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
Artikel 23. Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van B.E.E., zonder toestemming van
B.E.E..
Verkoop van BB’s en/of accessoires, frisdranken, verhuur van replica’s, (losse) artikelverkoop en/
of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke
verwijdering van het evenement zonder restitutie van betaalde gelden.
Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden B.E.E. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de onderhavige opdracht
Artikel 25. Sport of arrangement
De activiteiten van B.E.E. zijn sport evenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten
een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij
gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten.

 • De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico
 • U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of


psychische problemen.

 • U dient een persoonlijke Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.


Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten.

 • U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten ,


hartklachten, luchtweg-klachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zou kunnen brengen
door deel te nemen aan onze activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit
evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ter behoeve
van het behoud van uw en onze veiligheid.

U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen
opdoen tijdens het evenement (Bijvoorbeeld Astma, epilepsie, suiker-tekort etc.). B.E.E. is niet
aansprakelijk bij het tekortkoming aan voorbereiding voor het evenement.
Artikel 26. Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient
meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en
dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone. Neem altijd uw
ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van B.E.E..
Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is B.E.E. niet
verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen
Artikel 27. Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring

 1. 1 B.E.E. besteed veel aandacht aan de informatie die verstrekt word. Echter is het mogelijk dat


er typfouten of anderzijds afwijkende informatie verstrekt word. Voor dergelijke fouten aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

 1. 2 B.E.E. kan  persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten


van B.E.E., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
B.E.E. verstrekt. B.E.E. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw vergunningen/legitimatie

 1. 3 B.E.E. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als


u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan B.E.E. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met
u gesloten overeenkomst.

 1. 4 B.E.E. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te


realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform WWM worden WWM registraties
maximaal 7 jaar bewaard.

 1. 5 B.E.E. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de


uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. 6 Op de website van B.E.E. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het


IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B.E.E.
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 1. 7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt


een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.B.E.E. zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 1. 8 B.E.E. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om


misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van B.E.E. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 1. 9 Consument gaat akkoord met het mogelijk verstrekken van zijn/haar gegevens aan:
Tripadvisor (Sales)


Trafft (Tickets)
Paypal (betaal systeem)
Mollie (Betaal systeem)
Artikel 28. Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)

 1. 1 Een Waardebon of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. 2 Na de verval datum is de bon niet meer inleverbaar (1 jaar), tenzij anders aangegeven.
 3. 3 Indien de waarde van het product meer is als de waardebon, dient u het verschil bij te


betalen.


 1. 4 Bij een transactie waarbij een waardebon word gebruikt, word bij herroeping van een product


altijd een waardebon uitgegeven.

 1. 5 Per transactie kan maximaal 1 waardebon gebruikt worden.
 2. 6 Het is niet toegestaan de waardebon of de werking daarvan te wijzigen te vervalsen te


ondermijnen of anderszins aan te tasten

 1. 7 iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en lijdt er


toe dat het gebruik wordt ontzegd.

 1. 8 De B.E.E. Events waarde bon is enkel in te leveren bij arrangementen bij B.E.E..
 2. 9 Bij online kortingen op tickets (te denken aan Social Deal, Wowdeal etc.) is er geen


mogelijkheid tot compensatie bij plotselinge wijzigingen.
Artikel 29 – Planning & Locatie

B.E.E. behoud zich het recht voor om ter behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen
samen te voegen, te verschuiven naar andere speelvelden of (in het ergste geval) te cancellen.
Indien redelijkerwijs mogelijk word u hiervan op kennis gesteld.
Artikel 30 – Foto’s & Video’s
Bezoekers geven toestemming om in hun aanwezigheid te worden gefilmd/gefotografeerd door
B.E.E. personeel. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd/bewerkt voor reclame doeleinde
gebruikt te worden in welke vorm dan ook.

Wenst de bezoeker dit niet, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de notitie van uw reservering of
door met ons te mailen.

 1. 1 Wilt de klant zelf foto’s maken of filmen? Dan dient de klant schriftelijke toestemming te


vragen per mail. Dit door te mailen met onze klantenservice.
Artikel 33 – Identiteit van de ondernemer

 1. 1 Naam Ondernemer: Belgian Event Experiences VZW


Delften 23 (Hal 28)
2390 Malle
Belgie

BTW nummer: BE0768 358 774
B.E.E. behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende
kracht te wijzigen.

Reserveer online ⤵️

Vragen?

+32 (0)3 666 90 98

of

Mail voor meer info

Openingsuren

Dagelijks reserveren van 9u tot middernacht.

Contact

BE +32 (0)3 666 90 98
Bereikbaar van Ma-Vr 10u tot 19u
Voor gepersonaliseerde offertes of vragen kunt u ons ook bereiken via mail

Bedrijfsinfo

Belgian Event Experience VZW
Delften 23 Hal 114
2390 Malle
Belgie
BTW BE0768 358 774
Algemene voorwaarden